Rejestracja pod numerem: +48 33 845 58 58

ul. Zwirki i Wigury 2b, Kety jak dojechac?

Logopeda, neurologopeda dla dorosłych

Nasz zespół – pracujący pod kierunkiem mgr Sabiny Szober, specjalisty w zakresie logopedii, neurologopedii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zawodzie, wieloletniego pracownika Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, oraz poradni
logopedycznych dla dzieci i dorosłych – obejmuje opieką logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów niezależnie od wieku. Od wczesnego okresu niemowlęcego do późnej starości.

Rejestracja telefoniczna tel. kom. 607 230 876, tel 33 307 03 39

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla osób dorosłych prowadzona jest w zakresie:
• korekcji wad wymowy u młodzieży i osób dorosłych – w tym utrwalonych nieprawidłowości w wypowiadaniu głosek z okresu dziecięcego – takich jak: seplenienia, zaburzenia gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych
treści, mowa bezładna
• zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego oraz rekonstrukcjach języka
• nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – przy utrwalonych zaburzeniach czytania u młodzieży
• korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
• jąkania u młodzieży i dorosłych – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym.
• korekcji wad wymowy u osób dorosłych – z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania zawodowego w pryzmacie mowy i komunikacji.
• zaburzeń odbioru i nadawania mowy młodzieży, osób dorosłych niedosłyszących
• zaburzeń odbioru i nadawania mowy młodzieży z zaburzeniami słuchu centralnego
• zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych dorosłych – w tym: afazje, dyzartrie, dysfagie oraz zaburzenia pamięci
• zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób laryngologicznych – w tym nauka
mowy przełykowej po laryngektomii całkowitej, powrót do funkcji jedzenia i mowy po rekonstrukcjach języka
• stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego

WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych
rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami,
wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

W zespole logopedów pod kierunkiem mgr Sabiny Szober pracują:
• mgr Monika Hejnar-Nowak – specjalista w zakresie logopedii i neurologopedii,
oligofrenopedagog
• mgr Kinga Głozak Zeman – specjalista w zakresie logopedii, neurologopedii,
surdologopedii
• mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
• mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
• mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
• mgr Urszula Piórek – specjalista w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji oraz wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD)
• mgr Anna Pisz – specjalista w zakresie logopedii
• mgr Anna Płonka – specjalista z zakresu logopedii
• mgr Alicja Tomczok – specjalista z zakresu logopedii

Oferta logopedyczna dla dzieci i młodzieży