Rejestracja pod numerem: +48 33 845 58 58

ul. Zwirki i Wigury 2b, Kety jak dojechac?

Logopeda, neurologopeda dla dzieci i młodzieży

Nasz zespół – pracujący pod kierunkiem mgr Sabiny Szober, specjalisty w zakresie logopedii, neurologopedii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zawodzie, wieloletniego pracownika Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, oraz poradni
logopedycznych dla dzieci i dorosłych – obejmuje opieką logopedyczną i neurologopedyczną pacjentów niezależnie od wieku. Od wczesnego okresu niemowlęcego do późnej starości.

Rejestracja telefoniczna tel. kom. 607 230 876, tel 33 307 03 39

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla osób dorosłych prowadzona jest w zakresie:

• opóźnienia rozwoju mowy – zalecany wiek dla pierwszej wizyty 2,5 roku
• wczesnej interwencji logopedycznej – dzieci z ryzyka okołoporodowego, wcześniactwo, zburzenia reaktywności do świata zewnętrznego – od okresu niemowlęctwa.
• zaburzeń ssania i połykania
• korekcji wad wymowy u dzieci – w tym specyficznych zaburzeń rozwoju mowy u dzieci – takich jak: seplenienia, zaburzenia gramatyki wypowiedzi, upraszczanie zbitek spółgłoskowych, obniżenie wyrazistości wypowiadanych treści, mowa bezładna
• zaburzeń z poziomu napięcia mięśniowego – w obrębie artykulatorów i motoryki małej, w tym powrotu do pełnej funkcjonalności języka po podcięciu wędzidła podjęzykowego
• korekcji wad wymowy młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i uczelni wyższych – z uwzględnieniem profilaktyki prawidłowej mowy w stosunku do przewidywania podjęcia w przyszłości kierunku studiów i pracy zawodowej
• jąkania u dzieci, młodzieży – terapia indywidualnie opracowana dla danego pacjenta na podstawie uznanych na świecie i w Polsce nurtów terapeutycznych osób jąkających się, wspomagana echokorekcją na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym
• autyzmu
• zespołów genetycznych – w tym zespołu Downa
• zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci niedosłyszących
• zaburzeń odbioru i nadawania mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego
• zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia
• zaburzeń mowy występujących w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci – w tym dysfazje, afazje, dyzartrie, dysfagie oraz zaburzenia pamięci
• stymulacji manualnej w przebiegu porażeń nerwu twarzowego – również po uszkodzeniach okołoporodowych
• nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
• komunikacji alternatywnej MAKATON

WYSTAWIANE SĄ OPINIE LOGOPEDYCZNE I NEUROLOGOPEDYCZNE DLA CELÓW ORZECZNICZYCH

Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie logopedycznym, który pozwala na osiągnięcie lepszych
rezultatów w prowadzonej terapii – szczególnie w procesie pracy nad zaburzonymi głoskami,
wyrazistością mowy, zaburzeniach napięcia mięśniowego oraz jąkaniem.

W zespole logopedów pod kierunkiem mgr Sabiny Szober pracują:
• mgr Monika Hejnar-Nowak – specjalista w zakresie logopedii i neurologopedii,
oligofrenopedagog
• mgr Kinga Głozak Zeman – specjalista w zakresie logopedii, neurologopedii,
surdologopedii
• mgr Monika Caputa – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
• mgr Kaja Smoleńska – specjalista z zakresu logopedii i neurologopedii
• mgr Ewa Kasza – specjalista z zakresu logopedii
• mgr Urszula Piórek – specjalista w zakresie logopedii, oligofrenopedagogiki, edukacji oraz wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD)
• mgr Anna Pisz – specjalista w zakresie logopedii
• mgr Anna Płonka – specjalista z zakresu logopedii
• mgr Alicja Tomczok – specjalista z zakresu logopedii

Oferta logopedyczna dla dorosłych